Logo The power of people

Concediul de odihna

Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. Durata concediului anual de odihna este cea prevazuta in contractul de munca si nu poate fi mai mica de 20 de zile lucratoare conform legislatiei in vigoare. Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.
Concediul de odihna se poate reporta pentru anul urmator?
Concediul de odihna trebuie efectuat in fiecare an. Efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in anumite cazuri prevazute expres de legi speciale sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. In cazul in care un angajat nu si-a efectuat tot concediul de odihna la care avea dreptul intr-un an calendaristic, angajatorul este obligat sa-i acorde salariatului concediul pana la sfarsitul anului urmator. 
Putem solicita angajatorului compensarea in bani a zilelor de concediu neefectuat? 
Acest lucru nu este posibil. Toti salariati sunt obligati sa-si efectueze concediul de odihna in natura. Compensarea in bani este permisa numai in cazul incetarii raporturilor de munca.
Se pot acorda zile de concediu de odihna anticipat in cursul aceluiasi an? Dar pentru anul urmator, daca s-au epuizat zilele de concediu pentru anul in curs? 
Legiuitorul nu a prevazut o astfel de situatie si apreciem ca aceasta decizie ramane la latitudinea angajatorului. Ce ne facem insa daca salariatul pleaca din companie iar la momentul incetarii contractului are mai multe zile de concediu de odihna efectuate decat are dreptul?  Firesc ar fi ca salariatul sa inapoieze banii angajatorului insa putem avea de-a face cu un salariat rauvoitor care refuza acest lucru. Singura varianta la care poate apela angajatorului este sa-l actioneze in instanta, neavand dreptul sa-i retina din salariu suma respectiva decat daca exista o hotarare judecatoreasca in acest sens. 
In ce consta programarea concediul de odihna?
Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. 
Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. 
Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. 
In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. 
Angajatorul are dreptul sa ne cheme la serviciu din concediul de odihna?
Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective dar si la cererea angajatorului in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.
Cum se calculeaza indemnizatie de concediu de odihna?
Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca. 
Indemnizaţia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.