Logo The power of people

Schimbari legislative privind incadrarea in munca a cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei

Incepand cu data de 28 noiembrie 2014 intra in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 25 din 26 august 2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 640 din 30 august 2014.  
Conform acestei ordonante angajatorii vor fi nevoiti sa obtina un nou aviz pentru a putea incadra in munca anumiti salariati si pentru a primi la munca salariati angajati ai unei persoane juridice cu sediul in strainatate.
Nu este necesara obtinerea avizului de angajare pentru incadrarea in munca pe teritoriul Romaniei a strainilor din urmatoarele categorii:
- strainii al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state;
- strainii care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;
-  strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
-  strainii care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana care fac dovada in acest sens;
-  strainii titulari ai dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei;
-  strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman;
-  strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii;
-  strainii titulari ai dreptului de sedere temporara acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-  strainii care au beneficiat anterior de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei de cel putin 3 ani, in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman si care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 64 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-  strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania;
-  solicitantii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piata fortei de munca potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie;
-  strainii tolerati, pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.
In vederea obtinerii avizului de angajare, angajatorul depune la Inspectoratul General pentru Imigrari o cerere insotita de:
a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului pe care intentioneaza sa il incadreze in munca si, dupa caz, copia permisului de sedere temporara in Romania al acestuia;
b) doua fotografii tip 3/4 ale strainului;
c) declaratia pe propria raspundere a strainului ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
d) fisa postului pentru locul de munca vacant;
e) documentele care fac dovada indeplinirii conditiilor generale prevazute la art. 4 alin. (2) lit. a)-c);
f) documentele care fac dovada indeplinirii conditiilor speciale prevazute de prezenta ordonanta in functie de tipul de lucrator.
Avizul de angajare se elibereaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari la cererea angajatorului daca sunt indeplinite anumite conditii.
Conditiile generale pentru eliberarea avizului de angajare sunt urmatoarele:
a) angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala desfasoara efectiv activitatea pentru care solicita incadrarea in munca a strainului (Dovada indeplinirii acestei conditii se face prin prezentarea de catre angajator a certificatul de inmatriculare sau inregistrare in registrul comertului ori certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in copie si in original si a certificatului constatator din care sa rezulte ca in registrul comertului sau, dupa caz, in Registrul asociatiilor si fundatiilor nu au fost inregistrate mentiuni privind deschiderea procedurii falimentului);
b) angajatorul are achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii (Dovada indeplinirii acestei conditii se face prin prezentarea de catre angajator a certificatului de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul social sau profesional ori, dupa caz, domiciliul angajatorul, privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat la sfarsitul trimestrului incheiat anterior depunerii cererii );
c) angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii ori pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul penal (Dovada indeplinirii acestei conditii  se face prin prezentarea de catre angajator a cazierului judiciar);
d) angajatorul nu a fost sanctionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanta, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, in ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;
e) contingentul anual pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca stabilit potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) nu a fost epuizat;
f) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze in munca indeplineste conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h), art. 11 si art. 27 alin. (2) lit. c) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu se afla in vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrarii in Romania prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Verificarea conditiilor generale prevazute la lit. d)-f) se realizeaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari prin formatiunile sale teritoriale ).
Pe langa conditiile generale exista si o serie de conditii speciale pe care angajatorul trebuie sa le indeplineasca pentru eliberarea avizului de angajare in functie de tipul de lucrator: lucratori permanenti, stagiari, sezonieri, transfrontalieri si inalt calificati.
Spre exemplu, avizul de angajare pentru lucratorii permanenti se elibereaza angajatorului in vederea incadrarii in munca a unui strain cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau determinata. Contractul individual de munca pe perioada determinata se prelungeste in conditiile prevazute de Codul muncii, fara obtinerea unui nou aviz de angajare, in situatia in care se mentin conditiile de angajare pe locul de munca respectiv. 
Conditiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori permanenti sunt urmatoarele:
a) angajatorul a depus diligente pentru ocuparea locului de munca vacant de catre un cetatean roman, de catre un cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, de catre un cetatean al Confederatiei Elvetiene sau de catre un strain titular al dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei (Nu este necesara indeplinirea acestei conditii daca locul de munca vacant este functia de administrator societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la angajatorul in cauza nu mai este alt strain angajat pe o astfel de functie, si daca locul de munca vacant este pentru sportivi profesionisti, iar angajatorul in cauza este o persoana juridica al carei obiect principal de activitate il constituie desfasurarea de activitati sportive);
b) angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca un strain cu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau determinata;
c) strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze pe locul de munca vacant indeplineste conditiile de pregatire profesionala,  experienta in activitate sau autorizare prevazute de legislatia in vigoare pentru ocuparea acelui loc de munca si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei (Nu este necesara indeplinirea acestei conditii daca locul de munca vacant este pentru sportivi profesionisti, iar angajatorul in cauza este o persoana juridica al carei obiect principal de activitate il constituie desfasurarea de activitati sportive).
Dovada indeplinirii conditiei speciale prevazute la lit. a) se face prin prezentarea de catre angajator a urmatoarelor documente:
- organigrama angajatorului cu precizarea functiilor ocupate si vacante;
- adeverinta cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant, eliberata cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul social sau profesional angajatorul;
- dovada publicarii intr-un cotidian de larga circulatie din Romania a cel putin unui anunt pentru ocuparea locului de munca vacant. In situatia in care exista forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant, angajatorul trebuie sa faca dovada publicarii a cel putin 3 anunturi consecutive pentru ocuparea locului de munca vacant;
- copia procesului-verbal intocmit de angajator cu privire la selectia realizata pentru ocuparea locului de munca vacant, ca urmare a publicarii anuntului/anunturilor prevazut(e) mai sus.
Dovada indeplinirii conditiei speciale prevazute la lit. b) se face prin prezentarea de catre angajator a copiei ofertei ferme de angajare.
Dovada indeplinirii conditiei speciale prevazute la lit. c) se face prin prezentarea de catre angajator a urmatoarelor documente:
- curriculum vitae al strainului;
- documentul de autorizare prevazut de lege, atunci cand este cazul;
- cazierul judiciar al strainului sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine ori resedinta, tradus si legalizat in conditiile legii.
 La curriculum vitae al strainului se ataseaza, atunci cand este cazul, unul dintre urmatoarele documente:
- atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii locului de munca vacant, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania;
- copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate in conditiile legii;
-  copiile documentelor care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene a calificarii profesionale necesare ocuparii locului de munca vacant, traduse si legalizate in conditiile legii, atunci cand este cazul.
La eliberarea avizelor de angajare, angajatorul prestarii de servicii plateste un tarif in lei, echivalent a 200 euro raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a României la data efectuarii platii. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori sezonieri angajatorul plateste un tarif in lei, echivalent a 50 euro raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii.